Preloader
 

TMGD Eğitimi

Home / TMGD Eğitimi

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI

 

Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları esas amaçtır. Bu sektörde yer alan işletmelerin taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmeleri 22 Mart 2010 tarihinde imzaladığımız aynı zamanda AB müktesebatının da parçası olan ADR Konvansiyonu ile zorunlu hale gelmiştir.

ADR Konvansiyonu ve yerel mevzuatlara uygun şekilde faaliyet göstermeleri zorunlu olan işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak görevliler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarıdır (TMGD).

 

Hangi İşletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulunmalı?

 

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri için gereklidir.

Ayrıca, miktarına bakılmaksızın ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır (0) olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler için gereklidir.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları

 

TMGD olabilmek için;

 

Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,

Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

Üniversiteler, Büyükşehir Belediyelerine Bağlı İtfaiyelerden ve Milli Eğitime Bağlı Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi  belgesini almak.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı TMGDEYB sahibi eğitim merkezimizde,  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimine katılarak,  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesini almak, ve Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

 

EĞİTİM, SINAV ve BELGELENDİRME

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

 

TMGD eğitimleri;  TMGDEYB sahibi eğitim merkezimizde, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

ADR  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi  asgari 49 ders saati olarak uygulanır.

Eğitimde devam zorunludur.

 

SINAV

 

Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

Sınav, eğitim müfredatı kapsamındaki konuları içerir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı çıkmış sınav sorularına ulaşmak için tıklayınız.

 

BELGELENDİRME

 

Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan TMGD adaylarına Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ekinde belirtilen formatına uygun 5 yıl geçerli sertifika (TMGDS) yine Bakanlık tarafından düzenlenir.

TMGD ‘ler, ADR / RID’de yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

 

SINAV MÜRACATI

 

Sınavlara katılabilmek için;

 

 1. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
 2. Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
 3. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,
 4. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,
 5. Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

 

ile İdareye başvurulur.

 

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir. Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

 

 

SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLARIN DURUMU

 

TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.

Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

 

 

 

EK BİLGİLER

 

Eğitim İçeriği Ve Konu Başlıkları:

 

 • Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri).
 • Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
 • İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.
 • Taşıma evrakı hakkında bilgiler.
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, IBC’lerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).
 • Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.
 • Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
 • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
 • Elleçleme ve istifleme kuralları.
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.
 • Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).
 • Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.
 • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.
 • Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.
 • İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının  asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

 

İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 

 1. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR / RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 2. Tehlikeli maddelerin ADR / RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 3. İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
 4. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
 5. Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
 6.        ADR / RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
 7.       Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
 8.       ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
 9. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

 

 1. Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
 2. İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 3. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 4. Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 5. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
 6. Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 7. Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
 8. Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
 9. Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 10. Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 11. ADR / RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
 12. Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 13. İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 14. Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 15. Taşıma aracına yüklenen yükün ADR / RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

 

TMGD,  sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.


İŞLETMELERİN SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

 

Bir işletmede TMGD  görevini Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasına  sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.

 

Bakanlık, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD  sayısını arttırmasını isteyebilir.

 

TMGD, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliğ kapsamında belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliğ  kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

 

 • TMGD  olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi / kişileri 30 gün içerisinde İdareye bildirmekle,
 • TMGD  olarak görevlendirilen kişinin, İdare’ce verilen  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikasısahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,
 • TMGD’nin  işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,
 • TMGD’nin  tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,
 • TMGD’nin  yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,
 • TMGD  tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,
 • Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR / RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,
 • TMGD’nin  iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,
 • İşletmede birden fazla  TMGDistihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,

yükümlüdürler.

 

İşletmeler, ADR / RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

 

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alın, sayfanın en altındaki bilgi kutusunu doldurun, sizi arayalım.

 

 

ARGE | Eğitim ve Danışmanlık. Antalya

tmgd, tmgd eğitimi, tmgd antalya, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi, Antalya TMGD Eğitimi, Antalya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi, adr, adr antalya